Splošni pogoji verzija 2.1.

Splošni pogoji

Verzija 2.1.

(Veljavni od 04.12.2020 do 31.10.2023)

PRAETOR d.o.o., vodenje projektov in svetovanje, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju družba PRAETOR)

 

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ti splošni pogoji so priloga in sestavni del vsake pogodbe s strankami družbe PRAETOR, razen če je v pogodbi to izrecno izključeno. Enako velja za spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev.

2. člen

(1) Ti splošni pogoji so javno objavljeni na spletnih straneh družbe PRAETOR na naslovu: http://www.praetor.si/ ter v prostorih, kjer družba posluje. Poleg tega se bo na njih sklicevala vsaka ponudba družbe PRAETOR stranki, razen če je drugače dogovorjeno in je to navedeno v ponudbi. Zato se šteje, da so stranki pred sklepanjem poslovnih razmerij z družbo PRAETOR ti splošni pogoji znani in da jih v celoti sprejema.

 

II. KOMUNIKACIJE

3. člen

(1) Komunikacije med strankami in družbo PRAETOR lahko potekajo preko sedeža Ljubljani, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče, telefona št. 0590 75 600, elektronske pošte na naslovu info@praetor.si, spletne strani in informacijskega sistema na tej strani ter osebno z zaposlenimi pri družbi PRAETOR.

4. člen

(1) Za poslovno komunikacijo med stranko in družbo PRAETOR šteje samo komunikacija preko pošte na navedeni naslov in elektronske pošte z navedenim naslovom. Vse ostale komunikacije med strankami in družbo PRAETOR ali njenimi zaposlenimi se ne štejejo za poslovne komunikacije ter zaradi njih ne nastanejo za nobeno stran kakršnekoli poslovne obveznosti ali odgovornosti v zvezi z njihovim poslovanjem.

5. člen

(1) Za poslovno komunikacijo med stranko in družbo PRAETOR veljajo pravila Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu za zaprte sisteme, kar pomeni, da ima sporočilo izdano v poslovni komunikaciji značaj pisnega sporočila in velja za prejeto v času, ko naslovnik ali informacijski sistem pod njegovo kontrolo potrdi prejem.

 

III. NAČIN POSLOVANJA

6. člen

(1) Poslovanje družbe PRAETOR lahko zajema vsako dejavnost, za katero je registrirana. Največji del poslovanja družbe PRAETOR predstavlja vodenje projektov, večinoma povezanih z javnim naročanjem in javno-zasebnimi partnerstvi, poleg tega pa še urejanje poslovnih razmerij, organizacija poslovanja, posredovanja pri sklepanju poslov ter vse pomožne dejavnosti s tem v zvezi (svetovanje, sklepanje pogodb, izobraževanje in podobno).

7. člen

(1) Stranka vstopi v poslovno razmerje z družbo PRAETOR na podlagi poziva za oddajo ponudbe (predračuna), ki mora biti dano na način, kot je predviden za poslovno komunikacijo v teh pogojih, ali pa na podlagi predpisanega postopka za oddajo javnega naročila, na katerega odda PRAETOR svojo ponudbo.

8. člen

(1) Družba PRAETOR bo pri sklepanju poslov ravnala v skladu s predpisi, dobrimi poslovnimi običaji, svojimi zmogljivosti in poslovnimi interesi ter ravnanjem potencialne stranke. Družba PREATOR bo pri istem poslu sodelovala le z eno stranko, prioriteto naročila pa bo presodila po prednostnem načelu, pri čemer imajo stranke z dolgoročnejšimi pogodbami prednost pred tistimi s kratkoročnejšimi, nazadnje pa imajo prednost stranke, ki so prej sklenile pogodbo.

9. člen

(1) Če ima družba PRAETOR za potrebe poslovanja pripravljene obrazce, ki so vnaprej objavljeni, kot je predvideno v teh splošnih pogojih, so stranke dolžne uporabljati te obrazce, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

10. člen

(1) Stranka naroči družbi PRAETOR izvedbo posla z naročilom, izdanim kot je predvideno za poslovne komunikacije ali z obvestilom o izbiri na podlagi predpisanega postopka za oddajo javnega naročila. Če o vsebini posla ni sklenjena posebna formalna pisna pogodba, se vsebina sklenjenega dogovora med strankama presoja na podlagi listin in dejanj v okviru poslovnih odnosov, ki po zakonu, ki ureja obligacijska razmerja, opredeljujejo vsebino pogodbenega razmerja.

(2) Šteje, da naročilo vsebuje strankino pooblastilo družbi PRAETOR za izvajanje vseh aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno izvedbo naročenega posla na način, kot je predviden v teh splošnih pogojih ali pogodbi. Morebitne omejitve pooblastila morajo biti navedene v naročilu ali pogodbi, sicer šteje, da je pooblastilo dano brez omejitev.

 (3) Ne glede na to, kakšne so izrecne določbe v posamezni pogodbi se šteje, da je družba PRAETOR oziroma njen zaposleni na področju javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev pridobila pooblastila v mejah, kot jih za posamezno naročilo določa veljavna zakonodaja.

(4) Enako velja tudi primeru, da je družba PRAETOR ali njen zaposleni imenovan v strokovno komisijo v postopku oddaje javnega naročila ali javno-zasebnega partnerstva.

11. člen

(1) Stranka je v naročilu ali v dodatku obvestila o izbiri dolžna na način, kot je opredeljen za poslovne komunikacije, po resnici in popolno navesti vsa dejstva in okoliščine, ki bi lahko vplivale na vsebino, izvedbo, možnost, dopustnost ali druge pomembne okoliščine predvidenega posla. Če tega ne stori, je družba PRAETOR prosta vsake odgovornosti za uspeh posla in vsake druge odgovornosti, ki iz posla izhaja. Stranka pa v tem primeru družbi PRAETOR odškodninsko odgovarja za vso škodo, ki nastane zaradi njenih dejanj ali opustitev.

 

IV. ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA POSLOVANJE

12. člen

(1) Stranka mora družbi PRAETOR zagotoviti vse pogoje za izvedbo posla, ki jih glede na naravo posla lahko vzpostavi. Stranka mora prav tako odpraviti vse ovire na svoji strani, ki bi lahko onemogočile, otežile ali sicer negativno vplivale na izvedbo posla, vključno s poskusi vpliva na družbo PRAETOR s strani tretjih, ki so v nasprotju s predpisi ali dobrimi poslovnimi običaji.

(2) Če zaradi razlogov iz tega člena preti družbi PRAETOR večja škoda ali druga nevarnost, ki jo lahko verjetno izkaže, lahko takoj razdre pogodbo in je upravičen do poplačila celotne pogodbene vrednosti ne glede na realizacijo.

13. člen

(1) Če je zaradi razlogov na strani stranke ali izhajajoč iz razmerij tretjih s stranko iz prejšnjega člena družbi PRAETOR onemogočeno ali oteženo poslovanje, ta ustavi aktivnosti dokler stranka popolnoma ne odpravi motenj. Za čas do odprave motenj je družba PRAETOR upravičena do plačila pripravljenosti (po delovnih urah ali delovnih dneh) za toliko zaposlenih, kolikor jih je predvidenih za izvajanje posla. Izvedbeni roki se ustrezno podaljšajo in sicer razen za čas trajanja motenj tudi za čas, ki je potreben zaradi neugodnih okoliščin izvedbe posla zaradi premika izvedbe.

14. člen

(1) Če stranka motenj noče ali ne more odpraviti oziroma brez krivde družbe PRAETOR odpove ali razdre pogodbo, je dolžna plačati vse, kar je družba PRAETOR v okviru pogodbe že naredila in še pripravljenost za predvideno število njegovih zaposlenih pri poslu za še 20% nerealizirane porabe.

15. člen

(1) Družba PRAETOR mora posel opravljati v skladu s strankinimi navodili, ki morajo biti izdana na način, kot je predviden za poslovno komunikacijo. Če meni, da so strankina navodila nestrokovna ali zanjo škodljiva, jo mora na to opozoriti na način, kot je predviden za poslovno komunikacijo. Če stranka vztraja pri navodilih, kar mora izraziti na enak način, mora družba PRAETOR navodilo izvršiti. Družba PRAETOR navodila ni dolžna izvršiti, če bi s tem kršila veljavne predpise, dobre poslovne običaje ali tretjemu povzročila nezakrivljeno škodo.

(2) V takem primeru naročilo zavrne na način, kot je predvideno za poslovne komunikacije in se pogodba razdre, če stranka vztraja pri naročilu, družba PRAETOR pa je upravičena do poplačila že narejenega in še pripravljenost za predvideno število njegovih zaposlenih za še 20% nerealizirane porabe.

 

V. ODGOVORNOST IN POSLOVNA SKRIVNOST

16. člen

(1) Družba PRAETOR izjavlja, da so podatki, vsebovani na njenih straneh in v njenih dokumentih, podani z vso strokovno skrbnostjo in kot rezultat širokega znanja zaposlenih na vseh področjih delovanja družbe. Družba PRAETOR v nobenem primeru ne jamči in ne odgovarja za uspeh posla, saj nanj vplivajo tržne razmere in dejansko stanje na tržišču. Šteje se, da je družba PRAETOR prevzela posel kot celoto, če to izhaja iz načina plačila in da dela po navodilih stranke, če je dogovorjeno plačilo po delovnih urah ali delovnih dneh.

17. člen

(1) Družba PRAETOR v nobenem primeru ne jamči, da bodo podatki, nasveti, dokumenti, avtorska dela, programska oprema ali drugi proizvodi njenega delovanja šteti za pravilne in ustrezne pri nadzornih organih stranke ali da bodo zadovoljevali potrebe stranke v večji meri, kot je izrecno zagotovljeno.

18. člen

(1) Družba PRAETOR se zavezuje povrniti stranki neposredno škodo, ki jo ta lahko izkaže kot posledico njegovega malomarnega ravnanja, vendar največ do višine strankinega vplačila za posel, pri katerem ji je bila prizadejana škoda. Omejitve ne veljajo, če lahko stranka izkaže, da je škoda nastala zaradi naklepnega ravnanja ali velike malomarnosti družbe PRAETOR ali njenih zaposlenih.

19. člen

(1) Družba PRAETOR v nobenem primeru ne odgovarja za posredno ali naključno škodo, ki nastane kot posledica njenega ravnanja ali uporabe njenih storitev ali izdelkov. Prav tako ne odgovarja za škodo zaradi izgube podatkov, poškodbe medijev ali naprav, ki nastanejo zaradi uporabe njene programske opreme, podatkov, dokumentov, ravnanja ali opustitve.

20. člen

(1) Pogodbeni stranki sta dolžni vse podatke, do katerih prideta pri izpolnjevanju poslovnih obveznosti ali v zvezi z njimi, varovati kot poslovno skrivnost in sta za to odškodninsko odgovorni. Po sklepu družbe PRAETOR celotna vsebina ponudb, predloženih v postopkih javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev, vključno z morebitnimi spremembami, dopolnitvami ter dodatnimi pojasnili, predstavlja poslovno skrivnost družbe PRAETOR.

21. člen

(1) Ne glede na to ali je v posamezni pogodbi s stranko to posebej določeno ali ne se šteje, da je družba PRAETOR pri vsakem sklenjenem poslu seznanjena, da je nična pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, oziroma posredniku.

 

VI. PRAVICE

22. člen

(1) Družba PRAETOR zadrži vse pravice intelektualne lastnine na izdelkih svoje dejavnosti, vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretjim v kakršnikoli obliki. Noben izdelek ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve družbe PRAETOR na način, kot je predviden za poslovne komunikacije v teh splošnih pogojih.

(2) Če ni v pogodbi drugače določeno, družba PRAETOR pri odplačnem prenosu podeli stranki neizključno in neprenosljivo pravico uporabe produktov (licenco), brez pravice spreminjanja, reproduciranja, predvajanja, objave ali predelave.

 

VI. POSEBNI POSLI

23. člen

(1) Družba PRAETOR posluje s strankami iz tujine pod enakimi pogoji kot z domačimi strankami, razen če ni drugače predhodno dogovorjeno na način, ki je predviden za poslovne komunikacije. Če ni drugače dogovorjeno, se poslovne obveznosti plačujejo v Evrih (€).

24. člen

(1) Če družba PRAETOR po nalogu stranke posluje v tujini, obračuna dnevnice in potne stroške v skladu s predpisi, ostale dodatno nastale stroške pa na osnovi predložene dokumentacije.

 

VII. TARIFE IN CENE

25. člen

(1) Družba PRAETOR bo svoje storitve obračunala po naslednjih tarifah na sodelujočega: STORITVE

  TARIFE IN CENE za stalne stranke   TARIFE IN CENE za ostale stranke
delovna ura  80 EUR 110 EUR
delovni dan  640 EUR 880 EUR
ura pripravljenosti  40 EUR 60 EUR
dan pripravljenosti 180 EUR 280 EUR
izobraževanja po ponudbi
licence za informacijske sisteme v upravljanju PRAETOR-ja po ponudbi

 

(2) Zgoraj navedene cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost.

(3) Zgoraj navedene tarife in ceniki ne veljajo v primeru, da se PRAETOR s stranko pri posameznem poslu dogovori za drugačne pogoje poslovanja (npr. za fiksno skupno ceno za celoten projekt). Licenčnine za izdelke družbe Praetor so podane pri opisu posameznih izdelkov.

 

VIII. OBRAČUN

26. člen

(1) Na željo stranke ji družba PRAETOR poda ceno za posel kot celoto in ga izpelje kot celoto v mejah strankinega pooblastila, pogodbe in veljavnih predpisov.

(2) Za delo v soboto, nedeljo ali na dela prostih dnevih ter za delo med 20.00 in 8.00 uro se obračuna 30 odstotkov višja cena, če je v takem času potrebno delati na zahtevo stranke ali če dani roki ne dopuščajo dela v normalnem delovnem času.

(3) Za uro po teh splošnih pogojih se šteje 60 minut, za dan pa 8 ur. Do 30 minut se zaokroži navzdol, več pa navzgor, pri čemer se prva ura obračuna za vse manjše enote. Razlika do polnega dne se obračuna v urah.

27. člen

(1) Za delo na lokaciji do vključno 20 km od poslovnega prostora družbe PRAETOR po nalogu stranke se ne zaračuna nobenih dodatnih stroškov.

(2) Za delo na lokaciji od 21 do vključno 50 km od poslovnega prostora družbe PRAETOR po nalogu stranke se dodatno zaračunata 2 uri pripravljenosti na sodelujočega.

(3) Za delo na lokaciji od 51 do vključno 100 km od poslovnega prostora družbe PRAETOR po nalogu stranke se dodatno zaračunajo 4 ure pripravljenosti na sodelujočega.

(4) Za delo na lokaciji oddaljeno več kot 100 km od poslovnega prostora družbe PRAETOR po nalogu stranke se dodatno zaračuna 6 ur pripravljenosti na sodelujočega.

(5) Če delo na lokaciji, oddaljeni več kot 100 km, traja več kot delovni dan, se za vsak delovni dan obračunajo dnevnice in potni stroški za sodelujoče po veljavnih predpisih.

28. člen

(1) Stranka poravna pogodbene obveznosti v rokih, ki so določeni v pogodbi. V primeru zamude pri plačilu družba PRAETOR obračuna zakonite zamudne obresti. Plačilni rok je 8 dni po končanju posla, razen če je v pogodbi ali s predpisi drugače določeno.

29. člen

(1) Posel se šteje za končanega, ko stranka podpiše prevzemni zapisnik, katerega predloži v podpis družba PRAETOR. Če prevzemni zapisnik ni dogovorjen ali ga stranka ne podpiše, se posel šteje za končanega z dnem izdaje računa s strani družbe PRAETOR, če ji stranka ne ugovarja v roku osmih dni po prejemu. Kot veljavno podan ugovor se šteje samo tak, ki je obrazložen.

(2) Če to izhaja iz narave posla, se v pogodbi dogovorijo sukcesivna mesečna plačila za opravljene storitve in se vsak mesec izda specifikacija opravljenih storitev kot priloga računa.

30. člen

(1) V primeru pravilno vloženega ugovora mora stranka v roku plačati nesporni del, za kar izda družba PRAETOR poseben račun. Sporni del plačila poskušata rešiti stranki sami z ugotovitvijo dejanskega stanja na podlagi dokumentacije, ki spremlja posel. Če to ne uspeta v 30. dneh po izdaji računa, predata zadevo v reševanje skupaj izbranemu strokovnjaku. Če se za tako rešitev ne moreta sporazumeti, pa lahko katerakoli stranka izbere ustreznega sodnega izvedenca, ki presodi o zadevi. Tako pridobljena rešitev je obvezna za obe stranki.

 

IX. OSTALE DOLOČBE

31. člen

(1) Spore iz poslovnih razmerij z družbo PRAETOR rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

32. člen

(1) Če katerakoli od določb teh splošnih pogojev ne bi veljala, to ne vpliva na veljavnost drugih določb. V primeru razlikovanja ali kolizije določb tega akta z določbami pogodbe velja pogodba.

33. člen

(1) Ti splošni pogoji poslovanja ter njihove spremembe in dopolnitve začnejo veljati 3 dni po objavi na spletni strani družbe PRAETOR:

http://www.praetor.si/

 

Zakoniti zastopnik družbe: mag. Uroš Škufca, direktor

 

Ljubljana, 01.12.2020