Arhiv javnih naročil

 • Naročnik Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 DOlenjske Toplice
 • Naslov javnega naročila: Projektiranje in izgradnja čistilne naprave v Občini Dolenjske Toplice

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN001011/2018-B01

 • Datum objave: 21.02.2018
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 20.03.2018 do 9:00
 • Datum odpiranja: 20.03.2018 ob 9:30

 • Vrsta naročila: gradnje

 • Vsebina naročila:
 • Predmet javnega naročila je projektiranje in izgradnja komunalne čistilne naprave zmogljivosti 4000 PE, za katero je PGD projektna dokumentacija že izdelana, prav tako sta že pridobljena tudi okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-5/2014-4 z dne 11.3.2014 in gradbeno dovoljenje št. 351-18/2014-7 z dne 7.4.2014, ki je bilo podaljšano z odločbo za dve leti in je veljavno do 24. 4. 2018. Predmet javnega naročila obsega tudi izdelavo projektne dokumentacije faze PZI in PID za čistilno napravo. Ponudnik se zavezuje, da bo pripravil celotno potrebno dokumentacijo za izvedbo komunalne čistilne naprave (PZI, PIO, NOV, DZO) in vso dokumentacijo potrebno za tehnični pregled in za pridobitev uporabnega dovoljenja.
  Ponudnik ponudi tehnično ustrezno tehnologijo čiščenja odpadne vode, s katero bo jamčil parametre kvalitete vode na iztoku v skladu z veljavno zakonodajo RS in upošteval zahteve tega javnega naročila. Pri tem bo stroške povezane s spremembo gradbenega dovoljenja, upravnim postopkom in stroške z izdelavo potrebne dokumentacije za pridobitev soglasij v celoti nosil sam.

  Projekt je izdelan na nivoju idejnega projekta v sklopu katerega je zajeta tudi PGD projektna dokumentacija, pridobljeno pa je tudi okoljevarstveno dovoljenje in gradbeno dovoljenje. Projekt se zato obravnava kot predlog.

  Ponudnik lahko izdela projektno dokumentacijo na že obstoječem gradbenem dovoljenju na način, da po potrebi spremeni to dokumentacijo, pri čemer v ponudbeno vrednost vključi vse stroške, ki bi nastali zaradi uporabe druge tehnologije čiščenja in posledično spremembe gradbenega dovoljenja.

  V vsakem primeru pa mora ponudnik stremeti k cilju, da bo izgrajena čistilna naprava s predlagano tehnologijo čiščenja za naročnika pomenila čim nižje stroške vzdrževanja, kar bo naročnik upošteval pri izbiri ekonomsko najugodnejše ponudbe.

  OPOMBA: V kolikor prihaja do nasprotji med objavljeno dokumentacijo: »Projektna dokumentacija.zip« in »Projektna naloga«, upoštevajte določila in zahteve iz dokumenta »Projektna naloga«.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - O DOL TOPLICE_CN_RD

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo