Javna naročila

 • Naročnik Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Ureditev centra odličnosti za izobraževanje in usposabljanje v Ljubljani – Oprema za kuhinje

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN6688/2014

 • Datum objave: 16.06.2014
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 16.07.2014 do 12:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 23.07.2014 do 10:00
 • Datum odpiranja: 23.07.2014 ob 10:30
 • Ogled: /

 • Vrsta naročila: blago

 • Vsebina naročila:
 • Predmet naročila je Ureditev centra odličnosti za izobraževanje in usposabljanje v Ljubljani - oprema za kuhinje.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - BIC LJ - RD - Ureditev CO - Oprema za kuhinje - JN-3-2014
 • Vprašanja in odgovori
 • Vprašanje št.1:
  Odd. i - GALERIJA KAVARNA
  Poz. 15 i - Namizni električni toaster s kontaktnega ogrevanja kot napr.: tip Unox XP010 E

  1. Tip Unox XP010 E ima dimenzije 331x458x176 mm in električno moč 1,5 kW.
  Ali lahko ponudimo toaster z navedenimi karakteristikami?
  Odgovor:

  Ponudnik lahko ponudi predmetni artikel s pravilnimi dimenzijami min 331x458x176 mm (ŠxGxV) in min električno močjo 1,5 kW.

  Objavljeno dne 02.07.2014 ob 8:30
  Vprašanje št.2:
  Prosimo da v skladu z ZJN na zastavljena vprašanja odgovarjate preko Portala javnih naročil.
  Odgovor:

  V skladu z določili ZJN-2 je naročnik dolžan na ali preko portala posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. Glede na to, da je popolnoma jasno in transparentno navedeno, da se bodo vsa vprašanja, kot tudi razpisna dokumentacija nahajali na strani www.praetor.si je zadoščeno navedeni zakonski zahtevi. Navedeno je tudi v skladu s stališčem DKOM, ki je tovrstno tematiko že obravnavala. Razpisna dokumentacija kot tudi vsa pojasnila so na voljo vsem brezplačno. Naročnik pa bo obravnaval tudi vprašanja zastavljena preko Portala javnih naročil. Zaradi konsistentnosti bo naročnik odgovore objavljal na mestu, kjer je razpisna dokumentacija. Podvajanje pa ni potrebno, zato vprašanj ne bo objavljal še na Portalu javnih naročil.

  Objavljeno dne 03.07.2014 ob 7:27
  Vprašanje št.3:
  Pri poz.:Z2, Ž1, AA1, AC1; AG22, Ai 11.1, AP1 je v opisu hlajenega dela pri hlajenih boksih napisano da so v boksih vodila za GN posode.
  1. Zanima nas ali je potrebno ponuditi tudi GN posode, ali bodo zajete v popisu drobnega inventarja ? Enako vprašanje velja tudi za konvektomate.
  Odgovor:

  Pri omenjenih elementih ni potrebno upoštevati GN posode.

  Objavljeno dne 04.07.2014 ob 8:26
  Vprašanje št.4:
  Ali je lahko oprema za toplotno obdelavo izdelana po naročilu oz. ali mora biti oprema tipska-serijska?

  Odgovor:

  Naročnik je želel v razpisu poudariti z navedbo kot »npr: tip … ali enakovredno«, da gre pri navedeni poziciji za serijski element, katerega nivo kakovosti in nivo tehničnih lastnosti mora ponudnik upoštevati v svoji ponudbi.

  Za opremo, kjer ni navedeno »kot npr:… ali enakovredno« naročnik predpostavlja, da se izdeluje po meri.

  Objavljeno dne 04.07.2014 ob 8:29
  Vprašanje št.5:
  Prosimo vas, da objavite številko JN na portalu EU.
  Odgovor:

  Javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU dne 19.6.2014 z oznako 2014/S 116-204302.

  Objavljeno dne 07.07.2014 ob 13:52
  Vprašanje št.6:
  Glede zahteve vrednosti reference v zadnjih 3 letih navedene v točki 8 »tehnična in/ali kadrovska sposobnost« nas zanima ali lahko znižate/oslabite kriterij referenčne vrednosti na najmanj 2 projekta dobave tehnološke opreme za profesionalne kuhinje v vrednosti 300.000,00 EUR in eden projekt v vrednosti 200.000,00 brez DDV.
  Odgovor:

  Naročnik spreminja pogoj v točki 7.1.8, tako da se po novem glasi:

  8. Ponudnik je v zadnjih 3 letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno izvedel vsaj 2 projekta dobave tehnološke opreme za profesionalne kuhinje, vsakega v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV.

  (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

  DOKAZILO:

  8. Razvidno iz obrazca P-2a »Reference«.

  Reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla.

  Naročnik čistopisa obrazca N-1 Navodila ponudnikom ne bo objavljal. Naročnik bo štel, da so ponudniki z oddajo ponudbe seznanjeni s spremembo in se z njo strinjajo.

  Objavljeno dne 08.07.2014 ob 14:20
  Vprašanje št.7:
  Spoštovani,

  Poz. D3 Hlajena vitrina za vina - tip kot napr: Liebherr WK 4677 ne obstaja več
  Ali lahko ponudimo tip Liebherr WKT 5551 dim.700x742x1920
  temperat.območje +5°C do +20°C, volumen 499 l / 547 l

  Hvala, lep pozdrav.
  Odgovor:

  Ponudnik mora ponuditi element, ki je enakovreden opisanemu

  kot npr: Liebher tip WKt 5552 Gradn Cru ali enakovredno. 

  Objavljeno dne 11.07.2014 ob 7:33
  Vprašanje št.8:
  Spoštovani,

  Poz. S5 Inox konzolna polica ca 1400x350x30 mm
  Opis police: v kompletu 2x polica dim. 1100x350 mm s kompletom nosilcev
  Kakših dimenzij je polica ?

  Hvala, lep pozdrav.
  Odgovor:

  Polica mora biti dimenzije 1400x350x30 mm. V ponudbi naj se upoštevan dvojna polica.

  Objavljeno dne 11.07.2014 ob 7:34
  Vprašanje št.9:
  Spoštovani,

  1.
  Poz. S1 in AG 2.1 Tuš mešalna baterija na vzmet za montažo na delovni pult
  V nadaljevanju opisa je napisano da je baterija montirana na steno.
  Kakše so baterije stenske ali namizne ?

  2.
  Poz. i 1 Samostojna vitrina za sladice kot.napr:Tecfrigo Snelle 350 Q ima hladilno sredstvo R 134 a in ne R404a
  Ali lahko ponudimo vitrino z hladilnim sredstvom R134a
  Odgovor:

  Ad 1)

  Tuš pipa poz. S1 in AG1 se dobavita v izvedbi, ki omogoča montažo na delovni pult z opisanimi karakteristikami in enakovredno tipu, ki je naveden.

   

  Ad 2)

  Da. Vitrina mora imeti kot je navedeno, ekološko dovoljeno hladilno sredstvo kot npr: R 404a ali R134a ali enakovredno.

  Objavljeno dne 11.07.2014 ob 14:10
  Vprašanje št.10:
  Spoštovani,
  Glede na to, da je v popisu precejšen del opreme, ki se izdeluje po meri in zanjo tehnične dokumentacija oz. katalog ni vnaprej pripravljen, sprašujemo, ali lahko pri ponudbi predložimo izjavo proizvajalca, da bo oprema izdelana in dobavljena v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.
  Odgovor:

  Naročnik je želel v razpisu poudariti z navedbo kot »npr: tip … ali enakovredno«, da gre pri navedeni poziciji za serijski element (ki ga je proizvajalec že večkrat izdelal min 5 kom), katerega nivo kakovosti in nivo tehničnih lastnosti mora ponudnik upoštevati v svoji ponudbi.  Za te elemente morajo ponudniki predložiti tehnično dokumentacijo iz katere bodo razvidne zahtevane tehnične lastnosti ponujenega elementa.

  Za opremo, kjer ni navedeno kot npr:… ali enakovredno naročnik predpostavlja, da se izdeluje po meri. Pri tej opremi mora ponudnik ob oddaji ponudbe podati samo izjavo, da bo opremo izdelan skladno z zahtevami iz javnega naročila.

  Objavljeno dne 15.07.2014 ob 12:43
  Vprašanje št.11:
  Pozdravljeni!

  Na osnovi izračuna vrednosti celotne ponudbe ugotavljamo, da je realna ponujena vrednost cca. 160.000,00 EUR, zato se ne strinjamo z vrednostjo, ki jo zahtevate za referenčno vrednost objekta in predlagamo popravek na vrednost primerljive reference cca. 100.000,00 EUR. Naročniku mora biti jasno, da je v zadnjih treh letih naredilo 3 primerljive objekte v vrednosti 300.000,00 EUR le eno podjetje, kar je jasno razvidno že iz oddanih naročil na predmetnem portalu, tako da taka zahteva pomeni kršenje kar nekaj osnovnih načel. V kolikor bo naročnik zahteval reference v vrednosti 100.000,00 EUR, kot jih zahtevajo vsi ostali naročniki, bo v slovenksem prostoru omogočil oddajo ponudb 5 podjetjem, kar je po mojem tudi interes naročnika, saj bo le tako na trasparenten način dobil najboljšo ponudbo. V kolikor želi odstraniti slabe izvajalce predlagamo, da naj jih naročnik izločuje z bonitetnimi ocenami podjetij, ne pa z zahtevami po nenormalno visokimi referencami, ker je žal Slovenija majhna in se v zadnjih treh letih ni gradilo nič pametnega.

  Prosili bi vas, da zmanjšate tudi zahtevano vrednost garancije za resnost ponudbe, saj kot sem že rekel v Sloveniji na take razpise prijavljajo le štiri resna podjetja, iz tujine pa ni še nikoli nobeno podjetje pokazalo interesa za izvedbo takega posla. Ker imamo podjetja v trenutni gospodarski situaciji v nizkodonosni panogi že sedaj veliko finančnih problemov z naročili, nam je interes da posel dobimo in nimamo namena ogrožati posel ampak le tega pridobiti, zato je nesmiselno, da z zahtevano vrednostjo 30.000,00 EUR rušite naše kreditne sposobnosti, ampak zahtevajte garancijo v vrednosti 3 %, kot jo po novih priporočilih zahtevajo vsi naročniki ali pa le bančno menico, saj v teh primerih ne bo prišlo do nobene spremembe v vašem razpisu, le omogočili boste enostavnejše poslovanje nam ponudnikom.

  Hvala za odgovora in morebitne popravke.
  Odgovor:

  Naročnik je pogoj pripravil na način in v višini, ki je skladen s prakso DKOM in običaji, ki veljajo za oblikovanje referenčnih pogojev. V želji po pridobitvi čim večjega števila ponudb je naročnik pogoj že spremenil (glejte odgovor na vprašanje številka 6. z dne 08.07.2014  oziroma obvestilo o popravku št JN7392/2014 z dne 9.7.2014 ) – iz 3 zahtevanih referenc na 2. Pogoja naročnik zato ne bo dodatno znižal.

  Ob enem naročnik izpostavlja, da lahko ponudniki predložijo tudi referenčna dokazila zasebnih naročnikov in ne zgolj naročnikov, ki naročila oddajajo preko portala, zato se ne strinja z vašo trditvijo glede nizkega števila izvedenih podobnih poslov.

   

  Naročnik je, da bonitetno oceno podjetja ponudnika, ki jo predlagate, kot zagotovitev solidnosti podjetja ponudnika že vključil med pogoja za izkazovanje ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika. Nadalje je potrebno ugotoviti, da bonitetna ocena ponudnika sodi med elemente za dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika za izvedbo javnega naročila in ne med elemente za dokazovanje tehnične sposobnosti ponudnika, kar je nekaj povsem drugega.

   

  Naročnik je pri izvedbi naročila tesno vezan na roke določene v pogodbi za sofinanciranje izvedbe projekta. Ker so ti roki za naročnika bistvenega pomena (za pravočasno uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje) in ker je glede na vrsto naročila in postopek, izvedba postopka relativno dolgotrajna, si naročnik ne more privoščiti neuspeha postopka zaradi neresnih ponudb ali drugih razlogov zaradi katerih bi se zamaknila sklenitev pogodbe o izvedbi naročila .

  Glede na vse navedeno je naročnik je prepričan, da soliden ponudnik z dobro bonitetno oceno ne bo imel težav s pridobitvijo in predložitvijo finančnega zavarovanja v zahtevani vrednosti.

   

  Naročnik ocenjuje da finančno zavarovanje v obliki menice, glede na gospodarsko situacijo kot jo opisujete ne predstavlja ustreznega zavarovanja, saj je v panogi, kjer je veliko finančnih problemov, tako zavarovanje skoraj brez vrednosti. V kolikor je izdajatelj namreč brez sredstev na svojih finančnih računih, ga naročnik namreč ne bo mogel unovčiti, kar je glavni razlog da je naročnik izbral zahtevano obliko zavarovanja.

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 7:16
  Vprašanje št.12:
  Kot naročnik zahtevate v razpisni dokumentaciji sledeče:
  "9. Ponudnik ima status pooblaščenega prodajalca in serviserja opreme, ki jo ponuja – velja za naprave za toplotno obdelavo, naprave za show kuhinje, peči in pomivalno tehniko."

  Ker je tisti, ki je delal tako specifičen tehnični opis v njem navedel kup naprav, ki se jih v Sloveniji sploh ne prodaja v večjem številu, kaj šele servisira, je nemogoče, da od ponudnikov zahtevate, da smo hkrati ponudnik in pooblaščeni serviser. Prav tako naročnik ne more zahtevati, da je prodajalec tudi pooblaščeni serviser, oz. da je sploh pooblaščeni prodajalec, zato prosimo, da to zahtevo nemudoma odstranite.

  Prosimo, da popravite tudi zahtevo za vrednost referenčnih del, saj le ta bistveno odstopajo od predmeta naročila in predlagamo, da podaste vrednot primerljivo predmetu naročila, ki je cca. 150.000,00 EUR.

  Hvala za popravke
  Odgovor:

  Naročnik je predmetni pogoj zastavil tako, da ga ponudniki lahko izpolnjujejo tudi v skupnem nastopu -  s podjetji, ki so partnerji. Za naročnika je pogoj bistvenega pomena, saj bo v primeru okvare stroja, lahko terjal odpravo napake bodisi od prodajalci bodisi od serviserja in ne samo od ponudnika. Poleg tega ta zahteva velja samo za naprave za toplotno obdelavo, naprave za show kuhinje, peči in pomivalno tehniko. Naročnik izpostavlja, da je v razpisni dokumentaciji jasno navedel zahtevo, da ponudniki oblikujejo ponudbo tako, da bodo v ceno vključeni tudi vsi morebitni redni servisni posegi in drugo, ki jih zahteva proizvajalec opreme  v času trajanja garancije in je zato pomembno, da je ponudnik oz. več ponudnikov s kupnem nastopu sposoben te servisne posege tudi izvršiti. Naročnik s pogodbo namreč ne more zavezati 3 osebe (pooblaščenega serviserja) za izvedbo storitev, ki jih je ponudil ponudnik.

   

  Višine pogojev za referenčne posel naročnik ne bo spreminjal.

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 7:39
  Vprašanje št.13:
  Spošđtovani,

  1.
  Poz: i1 in i 2 Samostojna vitrina za sladice kot napr:Tecfrigo Snelle 350 Q
  Omenjeni tip vitrine ima temperaturo hlajenja od +4 do +10 °C in ne od 8 do 15°C
  Kaj je pravilno?

  2.
  Poz: AC3 Orevalne luči za ogrevanje krožnikov kot napr:Hacto
  DHL -775-RR
  1.Ali lahko ponudimo ogrevalno luč model Hacto DL - 775-RL,
  vgrajena infra luč moči 250 W?

  3.
  Poz:AA 4, AG 17, Ai2 Podpultni hitri ohlajevalnik kot napr: Irinox MF 25.1 PLUS
  - v kompletu posebne posode za kondenz in posebnih koles za skupno višino 850 mm

  Prosim vas za obrazložitev, kaj je potrebno ponuditi.

  4.
  Poz.AP 2 Zamrzovalna vitrina za sladoled kot napr: Orion LA ROSSA H 40/116H S CG104Al dim.ca 1300x1000x1300mm
  Vitrina ki bi ustrezala dimenzijam z opisa ne obstaja.
  Ali je pri dem. mogoče prišlo do napake?
  Kaj lahko ponudimo ?

  Hvala, lep pozdrav.

  Odgovor:

  Ad 1)

  Pravilno območje nastavljanja temperature je res +4 do +10 °C.

  Ad 2)

  Dovoljeno.

  Ad 3)

  Ponudnik mora zaradi postavitve pod delovni pult ponuditi hitri ohlajevalnik s kolesi, ki bodo omogoča  postavitev pod delovni pult. Torej mora biti višina koles prilagojena višini aparat in delovni površini.

  Posoda za kondenz se uporablja za preprečevanje kapljanja kondenza na tla. Povezava direktno na odtok ni mogoča zaradi konfiguracije s kolesi.

  Ad 4)

  V popisu opreme je res prišlo do napake. Ponudnik  naj ponudi sladoledno vitrino, ki je enakovredna opisani. Pravilne dimenzije so min. 1000x800x1150 mm

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 10:43
  Vprašanje št.14:
  Pri poziciji i5 Podpultni pomivalni stroj za kozarce , je v popisu napisano, da mora stroj imet tank za vodo izdelan z zunanjim grelcem- brez dodatnega potopljenega grelca v vodi; vendar novi stroji tega nimajo, prav taku ne ta, ki ga hočete vi, to bo najbrž napaka v popisu, ali so tu mogoče kakšni stari popisi strojev? Enako je pri pozicijah Š5, AD3, in AD4. Prosmo za popravk, v originalnih prospektih je napisano, da imajo stroji Higienski cevni grelec, ali lahko potem upoštevamo, da je to pravilno. Naj pove to projektant.

  Zdi se nam primerno tudi, da bi moral imet glede na vse stvari, ki jih zahtevate in glede na to, da je stroj kompeksen tudi slovenski meni in ne samo kakšnega nemškega, ker je to za uporabnika zelo pomebno, zato me zanima ali je nujno, da imajo pomivalni stroji slovenski meni za upravljanje na kontrolni plošči?

  Predlagam, da popravte še ostale napake v popisih, da ne bo problemov.
  Odgovor:

  Ponudnik seveda lahko ponudi stroj, ki ima v tanku vgrajen higienski cevni grelec. Enako velja za pozicije Š5, AD3 in AD4.

  Naročnik ni podal zahteve glede jezika, ki je prikaza na kontrolni plošči. Če ponudnik lahko ponudi stroj s slovenskim menijem je to seveda dobrodošlo.

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 10:53
  Vprašanje št.15:
  Pošiljamo vam dodatna vprašanja:
  Pozicija i5 in AD3:
  1a.
  Ali je lahko vstopna višina 309 mm,

  1b.
  Ali je lahko grelec v vodi?

  1c.
  Ali je lahko kpl pralna in izpiralna roka iz visoko odporne plastike?

  1d.
  - tlak merjen na šobi pralnega sistema in 0,3 bar; - Kaj če tega podatka proizvajalec nima v prodpektu nit ga ne izvaja?

  1e.
  Ali so lahko dimenzije stroja 460x645x812 cm?

  2.
  Pozicija i5.1 in AD4
  Ali lahko ponudimo mehčalec vode dimenzije 148x580x490 mm
  Odgovor:

  Ad 1a)

  Ne. Zahteve iz popisa ostajajo nespremenjene.

   

  Ad 1b)

  Da, glej prejšnje odgovore.

   

  Ad 1c)

  Da.

   

  Ad 1d)

  Naročnik dovoli opustitev zahteve.

   

  Ad 1e)

  Ne. Zahteve iz popisa ostajajo nespremenjene.

   

  Ad 2)

  Da.

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 10:54
  Vprašanje št.16:
  Pozdravljeni!

  Ker ne podajate odgovorov na vprašanja, ki so zelo pomembna in odločilna ali bomo lahko ponudbo sploh oddali, vas naprošamo, da rok za oddajo vprašanj podaljšate za vsaj teden dni po tem, ko boste odgovorili na zastavljeni vprašanji z naše strani.

  Hvala.
  Odgovor:

  Naročnik se je z razpisno dokumentacijo zavezal, da bo na vsa vprašanja odgovoril najkasneje do 17.7.2014 do 16:00, kar bo tudi storil.

  Vaše trditve, da  na naročnik ne odgovarja na vprašanja, zavračamo v celoti.

   

  Roka za vprašanja naročnik ne bo podaljševal, saj je naročnik prepričan, da so imeli ponudniki na voljo dovolj časa za zastavljanje vprašanj

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 10:55
  Vprašanje št.17:
  1.
  V zahtevah ste zapisali: "Pri vseh elementih izdelanih po meri mora na vidnem mestu pritrjena nalepka z imenom proizvajalca; serijsko številko; oznako pozicije iz popisa tehnološke opreme; nalepka mora biti primerne kvalitete ter mora omogočati opisani način čiščenja; na vseh elementih, kjer je to potrebno mora biti nameščena nalepka s standardno oznako CE"
  Tega ne moremo naredit, saj originalne nalepke za cel svet naredijo proizvajalci naprav in opreme, mi si ne moremo kar zmišljevati kar koli se spomni projektan. Zanima nas ali lahko dobavimo opremo brez teh posebnih ploščic, ker tega si ne moremo kar zmisliti, pa tudi določen ni po nobenm standardu, sploh pa ne vem kaj vam bo koritstila na taki ploščici številka pozicije iz popisa?

  2.
  Ali lahko še popravite odstopanja vsa na 15 %, ker pri tako zahtevnem popisu moraš biti znastveni matematik, da se kje ne zmotiš, ker je projektant tako čez palce za vsako zadevo napisal drugačna odstopanja, najbolje je, da so enotna kot pri drugih popisih in resnih projektantih, tako bo manj napak, odstopanja pa bodo v neki normalni meri, saj ni nobene logike, da bi neka črpalka dol odstopala lahko 15 % navzgor pa 5 %, ker kaj pa če ima Wintrerhalter vgrajeno malo boljšo in močnejšo črpalko kot Meiko, recimo za 9 % a potem pa ni primerljiv in je neustrzen, to je neumnost, zato popravite kot predlagamo.

  3.
  Ali lahko še podaljšate rok zaradi zahtevnosti popisa in pridobivanja tako zahtevnih bančnih garancij, kot da gradimo vladno palačo?

  Hvala
  Odgovor:

  Ad 1)

  Zahteva glede izvedbe nalepk je pravilna in ostaja nespremenjena. Zahteva je navedena  zaradi kontrole in nadzora s strani naročnika pri dobavi opreme ter lažji izvedbi popisa invetarja. Ponudnika hkrati opozarjamo glede zahteve pod točko AG7.

  Ad 2)

  V kolikor imate v mislih določen model določenega proizvajalca, za katerega menite, da lahko z drugačnimi podatki od projektiranih dosegate enake rezultate predlagamo, da navedete konkreten model in tehnično zahtevo, ki je ne izpolnjuje bo naročnik na podlagi preučitve specifikacij in ugotovitve, da odstopanja ne vplivajo na rezultat pomivanja razširil polje tolerance. Odgovor velja za vse elemente.

  Ad 3)

  Naročnik je prepričan, da so imeli ponudniki dovolj časa za pripravo kvalitetnih ponudb, zato roka za oddajo ne bo podaljševal.

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 11:09
  Vprašanje št.18:
  V popisu opreme najprej zahtevate: Vsa oprema, ki jo ponudniki ponudio v ponudbi mora biti nova, zapakirana v originalni embalaži, razen če je predpisano drugače, ter skladno s splošni zahtevami razpisne dokumentacije., v nadaljevanju pa zahtevate tudi montažo in testiranje te opreme, ker to prihaja do nasprotij nam prosim pojasnite ali se sedaj oprema vgradi v objekt in kot taka preda naročniku ali se jo le dostavi v originalni embalaži in kaj je razlog, za tako nesmiselno pravilo, da mora biti oprema v originalni embalaži, saj je ogromno kosov dobavljene opreme takih, da jih je lažje delno predpripraviti že v delavnici investitorja, zato prosim za obrazložitev te dikcije.
  Odgovor:

  Ponudnike pozivamo k  resnosti pri izdelavi ponudbe in morebitne  izvedbe posla. Kot je jasno napisano, mora  biti oprema nova, zapakirana v originalni embalaži, razen če je predpisano drugače, ter skladno s splošni zahtevami razpisne dokumentacije. Originalno zapakirana mora biti dostavljena objekt, kjer je potrebno pred montažo in testiranjem embalažo odstraniti. Šele nato boste lahko izvedli montažo in testiranje.

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 11:10
  Vprašanje št.19:
  Pozdravljeni,

  1.
  ker je termična oprema proizvajalca napisana zelo specifično le na proizvajalca MKN in so v njegovo korist določene tudi vse tehnnične specifikacije od katerih so določene unikatne in se pojavljajo le pri tem proizvajalcu, nas zanima ali lahko pri posameznih elementih ponudimo alternativne rešitve:

  2.
  Poz.AB5 Enotna delovna površina: Naročnik naj se že sedaj odloči ali bo enotna delovna površina ali posamezni kosi, saj bi moral biti projekt v tej fazi tako pripravljen, da se ve kaj se bo delalo, zato prosimo za natančno odločitev, saj med izvedbami lahko prihaja do razlik v ceni, tu pa je lahko v prednosti morebitni hišni dobavitelj, glede na to kako tipično je projekt narejen. Prosimo za obrazložitev o enotni delovni površini.

  3.
  Poz. AB5 Plinski štedilnik: Ali se lahko dobavijo tudi rešetke iz sive litine za vsak element posebej, saj so se v praksi izkazale za boljše in primernejše, do pa enakovredne v osnovi inox rešetkam.

  4.
  Prosimo tudi, da črtate oznako standarda DIN 18865-9.pri vseh elementih, saj le tega uporablja država iz katere je proizvajalec MKN in ni enote Evropski standard, prav tako ni standard, ki bi bil obvezujoč na področju EU, in druge države za izvedbe , ki so opisane v tekstu uporabljajo druge standarde, prav tako je logično, da je že sam tehnični opis zelo natančen in se tega elementa praktično ne da naredit drugače.
  Zanima nas še ali so lahko vodila spodaj v podstavku premične po višini oziroma demontažne v kolikor polica ni zmontirana?

  5.
  Poz.AB5 Plinski žar: Ali se lahko dobavi žar plošča z nanosom trdega kroma spoliranega na visoki sija debeline minimalno 15mm?

  6.
  V popisu je po vsej verjetnosti tudi napaka, saj se grelcev se ne vklaplja s piezzo sistemom, prosimo za popravek.

  7.
  Poz. AB5 Električni štedilnik, ponovno so v popisu napake, saj je tudi v tem delu opis o konstrukciji kotla, ki po našem ne paše pod štedilnik in zaradi takih napak potem sploh ne vemo kaj ta proizvajalec, ki ga je projektant določil ima in kaj je napaka oz. navadno nabijanje tehničnih podatkov.

  8.
  Ker je opisana plošča specifična nas zanima ali se lahko ponudi štedilnik s posamičnimi ploščami dim. 300x300mm moči vsaka po 4 kw s 7 stopenjsko regulacijo moči?

  9.
  Pri isti poziciji ponovno napaka, saj je v zadnjem delu še opis žar plošče, ki nima nobene veze z štedilnikom, zato menimo, da so popisi slabo pripravljeni in naj se popravijo, saj bomo na podlagi toliko napak v tako obširnih popisih sigurno vsi ponudniki naredili kakšno odstopanje, kljub temu, da bomo ponudili praviln npr. termiko proizvajalca MKN, saj trenutno po prospektih zaradi napak tudi ta ne ustreza, nato pa bomo zaradi anomalij izpadli oziroma še huje, ponoviti boste morali tudi razpis.

  10.
  Prav tako bi vam radi zastavili vprašanje; zakaj se glede na ekonomsko situacijo v državi v objekte v družbeni lasti vrisuje oprema najvišjega cenovnega razreda, saj bi z racionalizacijo opreme lahko privarčevali cca. 50% in več investicije in denar namenili na druga področja ki so trenutno v državi bolj pomembna (npr. zakaj potrebujete pri štedilniku spodnjo polico v H2 standardu, saj mi žal nismo Nemčija, pa še tam to dajejo le tam kjer je denar).

  11.
  Ali lahko zmanjšate tudi reference, saj je določena cena previsoka in smo mi izračunali manjšo z našo opremo, zato se nam zdi vredno neprimerljiva, ker pa tako visokih vrednosti referenc nimamo, sploh ne vemo kdo jih v zadnjih letih ima, predlagamo bistveno zmanjšanje le teh, saj drugače razpis ne bo pošten za vse ponudnike.
  Odgovor:

  Ad 1)

  Naročnik je pri pripravi specifikacij za dosego širšega kroga potencialnih ponudnikov pri navajanju določenih tehničnih podatkov predvidel možnosti odstopanja v okviru tehničnih zahtev, ki jih morajo pri pripravi ponudb upoštevati ponudniki. V tehničnih specifikacijah predvidene tolerance so postavljene v mejah, ki omogočajo, da blago, ki ga naročnik kupuje dosega predpisane normative učinkovitosti.

  Naročnik je pred objavo naročila temeljito preveril tržišče za vsako razpisano postavko in ugotovil, da za vsako postavko na trgu obstajata najmanj dva različna ponudnika, ki  zahtevano blago ponujata in nikakor ni neupravičeno omejil kroga potencialnih ponudnikov. Glede na to ocenjujemo, da navedba, da naročnik ni ravnal skladno načeli konkurenčnosti in enakopravne obravnave ponudnikov, ni utemeljena. Ravno obratno, z navedbo tolerančnih območij je to dosegel točno to. Poleg tega iz vprašanja ne moremo razbrati, da predlagate uporabo drugačnih tolerančnih območij.

  Ad 2)

  Ker gre pri objektu za rekonstrukcijo skoraj 100 let starega objekta se v fazi projektiranja ni mogoče 100% zagotovoi ali je omenjen element možnost dostaviti v objekt. Zato si naročnik pridržuje pravico glede izbire omenjenih elemento z ali brez enotne delovne površine.

  Ad 3)

  Zaradi lažjega čiščenja zahteva naročnika ostaja.

  Ad 4)

  Zahteva glede DIN standarda je omenjena na izvedbo spodnjega dela elementov, ki s tem  omogoča uporabniku precej lažje  vzdrževanje in predvsem lažje čiščenje. Zato zahteva ostaja. Prav tako izvedba vodil po tehnlogiji globokega vleka, ki omogoča precej lažje čiščenje.

  Ad 5)

  Lahko.

  Ad 6)

  Ponudnik lahko ponudi tudi žar, ki ima  kakšne drug sistem vžiga plinskega gorilca.

  Ad 7)

  Hvala za opozorilo. Pri popisu je res prišlo  do napake. Ponudniki  naj  besedo »kotel« v vrstici 2100  nadomestijo z izrazom »štedilnik« Ponudniki naj  besedo »žar « v vrstici 2115 nadomestijo z izrazom »štedilnik«

  Ad 8)

  Naročnik ostaja na zahtevi iz popisa.

  Ad 9)

  Gleje točko 7.

  Ad 10)

  Specifikacije in popisi opreme so v postopku oddaje javenga naročila  v domeni naročnika. Naročnik je le-te pripravil glede na svoje potrebe in od njih ne odstopa.

  Ad 11)

  Glejte odgovor na vprašanje številka 11.

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 11:44
  Vprašanje št.20:
  Spoštovani,

  1. Poz. AA5 Planetarni mešalec kot napr: Kitchen Aid 5KSM7580x
  v opisu je napisana moč 1400 W dejanska je 500 W, navedena je posoda 6 l dejanska je 6,9 l
  Ali lahko ponudimo aparat z močjo motorja 500W in kapaciteto posode 6, 9 l ?


  2. Poz. AA6 Aparat za vakumiranje kot napr. Minivac MVS26 ne obstaja več.
  Ali lahko ponudimo aparat z dim. komore 310x280x85 mm,
  črpalka 8m3, dolžina letve 280mm

  3. Poz. AA9 Namizni aparat za kuhanje
  Ali lahko ponudimo aparet dim:130x260x340 mm, moč 2000 W.
  Odgovor:

  Ad 1)

  Da. Lahko ponudite aparat  z dejansko močjo min 500W. Zahtevana velikost posode je bila min 6 L; torej lahko ponudite tudi posodo 6,9L.

  Ad 2)

  Pravilna navedba aparata je kot npr: Henkelman Jumbo 30 ali enakovredno;
  Minimalna dimenzija komore je min 370xmin350xmin150 mm
  Zunanje dimenzije aparata ca. 525x450x370 mm
  Minimalna kapaciteta črpalke  8m3/h.
  Ostale tehnične zahteve ostanejo nespremenjene.

  Ad 3)

  Omenjene dimenzije in večja priključna moč je dovoljena. Ostale tehnične lastnosti ostanejo nespremenjene.

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 11:47
  Vprašanje št.21:
  Skoraj polovica postavk je nevtralna oprema, ki se izdeluje po merah in po zahtevah naročnika. V takem primeru vnaprej pripravljeni prospekti ali tehnična dokumentacija ne obstajajo. Sprašujemo, kako naj za te pozicije pripravimo tehnično dokumentacijo. Nemogoče je namreč iz popisa prepisati vse tehnične karakteristike, ki jih je za posamezno pozicijo predvidel projektant. Prosimo, da razmislite o smotrnosti vaše zahteve. Predlagamo in prosimo, da za pozicije nevtralne opreme, ki se izdeluje po meri, dovolite pri ponudbi predložiti izjavo, da bo oprema izdelana in dobavljena v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika iz popisa, brez navedbe oz. prepisovanja vseh karakteristik iz popisa. Kot naročnik boste od izbranega ponudnika prejeli instrument zavarovanja za dobro izvedbo posla, ki ste ga v primeru neizpolnjevanja tehničnih zahtev izbranega pondunika upravičeni vnovčiti.
  Hvala za razumevanje in ugoden odgovor. Prosimo pa za čimhitrejši odgovor, glede na to, da se rok za oddajo vprašanj izteka.
  Odgovor:

  Za opremo, kjer ni navedeno kot npr:… ali enakovredno naročnik predpostavlja, da se izdeluje po meri. Pri tej opremi mora ponudnik ob oddaji ponudbe  podati samo izjavo, da bo opremo izdelan skladno z zahtevami iz javnega naročila..

  Naročnik je želel v razpisu poudariti z navedbo kot »npr: tip … ali enakovredno«, da gre pri navedeni poziciji za serijski element (ki ga je proizvajalec že večkrat izdelal min 5 kom), katerega nivo kakovosti in nivo tehničnih lastnosti mora ponudnik upoštevati v svoji ponudbi.  Za te elemente morajo ponudniki predložiti tehnično dokumentacijo iz katere bodo razvidne zahtevane tehnične lastnosti ponujenega elementa.

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 11:49
  Vprašanje št.22:
  Pri natančnem pregledu tehničnega popisa, ki ste ga pripravili za vso vgrajeno opremo, oz. ga je za vas pripravil projektant, opažamo, da je ta zelo specifično pripravljen, in sicer tako, da je pri večini popisov naprav ustrezen le en proizvajalec opreme, kar je v bistvenem nasprotju z ZJN-2. Kot sami veste morajo biti popisi pripravljeni tako, da omogočajo enakopravno obravnavo med ponudniki in ne le tako, da je možno izbrati le enega proizvajalca. Ker se je vaš projektant usmeril le na točno določene proizvajalce (za kaj nam ni znano?) in je šel v detajle spisati vse zahtevane naprave, hkrati pa podal odstopanja zelo natančno oziroma tam kjer so večja odstopanja med proizvajalci so njegove zahteve zelo visoke odstopanja pa minimalna, tako da ni mogoče ponuditi veliko proizvajalcev. Hkrati bi opozorili tudi na to, da je projektant po vsej verjetnosti kopiral opise naprav iz svojih starih zapisov, zato je v popisu ogromno tehničnih napak in ko primerjamo tehnične zahteve naprav, ki so predlagane po popisu, hitro ugotovimo, da tudi teh ne moremo ponuditi, saj skoraj pri vsaki manjka kakšna od lastnosti in je posledično pri tako natančnem popisu neustrezna.
  Ker so takšne zahteve v popisu v totalnem neskladju z ZJN-2 in naročniku ne omogočajo enakopravne obravnave ponudnikov, ampak le izbiro točno določenega ponudnika (za kaj se je projektant tako odločil nam ni znano), zato predlagamo, da projektant popis nemudoma poenostavi tako, da bo v skladu z ZJN-2. Prosim vas tudi za odgovor ali boste popis popravili najkasneje do jutri, dan preden se izteče rok za vsa tehnična vprašanja, saj moramo v nasprotnem primeru pričeti z postopki, ki omogočajo varstvo ponudnika kot takega.
  Odgovor:

  Naročnik je pri pripravi specifikacij za dosego širšega kroga potencialnih ponudnikov pri navajanju določenih tehničnih podatkov predvidel možnosti odstopanja v okviru tehničnih zahtev, ki jih morajo pri pripravi ponudb upoštevati ponudniki. V tehničnih specifikacijah predvidene tolerance so postavljene v mejah, ki omogočajo, da blago, ki ga naročnik kupuje dosega predpisane normative učinkovitosti.

  Naročnik je pred objavo naročila temeljito preveril tržišče za vsako razpisano postavko in ugotovil, da za vsako postavko na trgu obstajata najmanj dva različna ponudnika, ki  zahtevano blago ponujata in nikakor ni neupravičeno omejil kroga potencialnih ponudnikov. Glede na to ocenjujemo, da navedba, da naročnik ni ravnal skladno načeli konkurenčnosti in enakopravne obravnave ponudnikov, ni utemeljena. Ravno obratno, z navedbo tolerančnih območij je to dosegel točno to. Poleg tega iz vprašanja ne moremo razbrati, da predlagate uporabo drugačnih tolerančnih območij.

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 11:50
  Vprašanje št.23:
  Spoštovani,

  Poz.AA8 Sokovnik za pripravo naravnih sokov kot.napr: Santos model # 10 C ta model ima dejansko višino iztoka 135 mm v opisu pa je napisana višina 180 mm.
  Ali lahko ponudimo sokovnik z višino iztoka 135 mm

  Hvala, lep pozdrav.
  Odgovor:

  Lahko.

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 11:51
  Vprašanje št.24:
  Pozdravljeni!

  Ker niste pravočasno odgovorili na vprašanje glede določitve višine garancij, ste nam onemogočili, da nam bo kreditni odbor. ki zaseda mdanes pravočasno do roka za oddajo odobril bančno garacijo za predmetni posel, zato zahtevamo podalšanje roka z aoddajo ponudbe najmanj za 7 dni.

  Hvala za pozitiven odgovor.
  Odgovor:

  Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal, saj je prepričan, da so imeli ponudniki dovolj časa za pripravo ponudb. Naročnik bo na vsa vprašanja odgovoril v zakonsko določenem roku. Poleg tega, po informacijah naročnika, kreditni odbori bank zasedajo v povprečju vsak dva- do trikrat tedensko in je dovolj časa, da obravnavajo vašo zahtevo.

  Objavljeno dne 16.07.2014 ob 12:38
  Vprašanje št.25:
  Spoštovani,

  Poz.: AA5 Planetarni mešalec namizne izvedbe kot.napr: Kitchen Aid 5KSM7580X v popidu je navedena moč motorja min.1400 W, dejanska je 500 W, navedena je posoda min.6l
  dejansko je 6,9 l.
  Ali lahko ponudimo omenjeni tip z močjo motorja 500 W in posodo 6,9 l?

  Odgovor:

  Glejte odgovor na vprašanje številka 20.

  Objavljeno dne 17.07.2014 ob 11:28
  Vprašanje št.26:
  Spoštovani,

  1. Poz.AA8 Sokovnik za pripravo naravnih sokov kot napr:Santos model # 10 C v opisu piše višina iztoka min 180 mm, primerjivi tip pa ima dejanski iztok višine 135 mm
  Ali lahko ponudimo sokovnuk z iztokom višine 135 mm ?

  Hvala, lep pozdrav !
  Odgovor:

  Glejte odgovor na vprašanje številka 23.

  Objavljeno dne 17.07.2014 ob 11:28
  Vprašanje št.27:
  Prosim za odgovor
  1.
  Poz AA9 - Ali lahko ponudimo zmoglivejšo in močnejšo napravo za kuhanje živil pri nizki temperaturi dimenzije 130x260x340/380 mm z eno htirostjo mešala pri grelcih?

  2.
  Poz AA8 Ali lahko ponudimo sokovnik Macab P206 več na spletni strani http://www.macap.it/ ?

  3.
  Poz AA6 – Ali lahko ponudimo vakumirko Lerica C308 več na spletni strni http://www.lerica.it/eng/c308.php ?

  4.
  Poz Ag17, Ai2, AA4 – Ali lahko ponudimo šok komoro Afinox Infinity-5 več podatkov na spletni strani http://www.afinox.com/en/infinity-5 ?

  lep pozdrav
  Odgovor:

  Ad 1)

  Naročnik se strinja z znižanjem kriterija pri hitrosti mešala. Ponudnik seveda lahko ponudi napravo, ki je zmogljivejša in izdelana v skladu z veljavnimi predpisi in EU normami.

   

  Ad 2)

  Glede na podatke, ki smo jih uspeli najti, vam odgovora ne moremo podati, saj manjka kar nekaj pomembnih podatkov. Naročnik je pri omenjen aparatu že spremenil zahteve iz razpisne dokumentacije na željo ponudnikov. Glej vprašanje št. 23. Ponudniki naj ponudijo aparat, ki je skladen z razpisno dokumentacij in dodatnimi pojasnili.

   

  Ad 3)

  Naročnik je pri omenjen aparatu že spremenil zahteve iz razpisne dokumentacije na željo ponudnikov. Ponudniki naj ponudijo aparat, ki je skladen z dodatnimi pojasnili.

   

  Ad 4)

  Naročnik zmanjšuje zahteve glede kapacitete zamrzovanja na min 15 kg/cikel. Ostalih zahteve ostajajo nespremenjene.

  Objavljeno dne 17.07.2014 ob 11:31
  Vprašanje št.28:
  Prosim da potrdite
  1.
  i14 sokovnik
  Ali lahko ponudimo zmoglivelši sokovnik z močjo 800W, dimenzije 28x20x44 cm, ki ustreza vsem ostalim karakteristikam? Naročnika še prosimo, da dovoli, da podamo izjavo ponudnika, da naprava ustreza popisu saj vse karakteristike niso razvidne iz prospekta!

  2.
  i15 toaster
  Ali lahko ponudimo toaster Cort V – podroben opis na spletni strni http://www.sirman.com/en/product-list/panini-grills/cort/Cort-V-detail.html ?

  3.
  Z4
  Ali lahko ponudimo mesoreznico TC 12 E s podrobnim opison na spletni strani http://www.sirman.com/en/product-list/meat-grinders/tc-e/TC-12-E-detail.html

  4.
  Ž3
  Ali lahko ponudimo salamoreznico Agata 300 s podrobnim opisom na spletni strani http://www.sirman.com/en/product-list/slicers/agata/Agata-300-detail.html ?

  5.
  AA3
  Ali lahko ponudimo planetarni mešalnik Plutone lt 10 podrobni opis na spletni strani http://www.sirman.com/en/product-list/planetary-mixers/plutone/Plutone-Lt-10-detail.html ?

  Odgovor:

  Ad 1)

  Ponudnik lahko ponudi zmogljivejši aparat, če je le ta izveden z vsemi predpisi in veljavnimi EU normami. Zahteva glede prospektnega materiala ostaja nespremenjena.  Če v prospektih določenega podatka ni, mora biti priložena podpisana izjava proizvajalca.

   

  Ad 2)

  Naročnik na tako splošno vprašanje ne more podati  odgovora saj na omenjeni strani ni dovolj podatkov (npr: podatki o temperaturi…) da bi lahko sprejel odločitev.

   

  Ad 3)

  Lahko. Omenjeni aparat je ustrezen.

   

  Ad 4)

  Omenjena naprava ne izpolnjuje nekaterih zahtev iz razpisne dokumentacije. Zahtev naročnik ne bo spreminjal

   

  Ad 5)

  Omenjena naprava ne izpolnjuje nekaterih zahtev iz razpisne dokumentacije. Zahtev naročnik ne bo spreminjal

  Objavljeno dne 17.07.2014 ob 11:34
  Vprašanje št.29:
  Prosimo za odgovore:
  1.
  Poz.D3
  Dimenzija: hladilna vitrina z navedeno dimenzijo po fiziki ne more ustrezati podatku o volumnu min 450 do 500L! Ali lahko ponudimo vitrino črne barve, dimenzije 595x680x1800mm , kapaciteta 168 steklenic, ker ima vitrina 16 polic, da so steklenice naložene samo v eno vrsto in ne ena na drugo. V kolikor pa želite doseči večjo kapaciteto se police vzamejo ven in se naloži steklenice eno na drugo kar poveča kapaiceteto?

  2.
  Poz i6
  Prosimo za dodatno obrazložitev 10 alineje ''možnost vgradnje vrečk za higienizacijo prostora za led-vgrajena držala . Ali lahko ponudimo ledomat SL50A s tehničnimi karakteristikami, ki jih najdete na povezavi http://ntfice.it/prodotti/frozen-dice/SL-50/
  ?

  3.
  Poz i9
  Ali lahko ponudimo napravo Vario S v izvedbi 2 l s tehničnimi karakteristikami dostopnim na povezavi http://sanomat.com/index.php/de/englisch/products/crem-vario-s-eng ?

  4.
  Poz i13
  Ali lahko ponudimo bledner Orione All - Orione - podrobni opis dostopen na speltni strani http://www.sirman.com/en/product-list/blenders/orione/Orione-All-detail.html ?
  Odgovor:

  Ad 1)

  Ponudnik lahko ponudi aparat z omenjenimi dimenzijami in opisanimi lastnostmi.

   

  Ad 2)

  Obrazložitev je enostavna. V prostoru za led morajo biti nameščena držala za vrečke za higienizacijo prostora za led. Omenjena naprava ne izpolnjuje nekaterih zahtev iz razpisne dokumentacije. Zahtev naročnik ne bo spreminjal.

   

  Ad 3)

  Omenjena naprava ne izpolnjuje nekaterih zahtev iz razpisne dokumentacije. Zahtev naročnik ne bo spreminjal.

   

  Ad 4)

  Omenjena naprava je primerna.

  Objavljeno dne 17.07.2014 ob 11:37
  Vprašanje št.30:
  Pri poziciji AP2 Zamrzovalna vitrina z ventilacijskim hlajenjem namenjena prodaji sladoleda, so opisi prilagojeni tako, da lahko ponudnik ponudi le to vitrino, ki jo predlgate kot referenčno in nobene druge, preverili smo 10 ostalih proizvjalcev vitrin, pa nihče nima niti slučajno primerljive vitrine, ker je pač popis tako detajlno narejen. Ker je tak popis v nasprotju z ZJN-2, resnega zastopnika za te vitrine v Sloveniji pa sploh ni vas naprošamo, za prilagoditev popisa, tako, da lahko ponudimo tudi druge primerljive naprave, v nasprotnem primeru, bomo morali vložiti revizijski zahtevek.
  Odgovor:

  Pri tej poziciji je prišlo do spremembe (glejte odgovor na vprašanje številka 13). Pravilne dimenzije  so min 1000x800x1150 m. Ponudnik  naj ponudi sladoledno vitrino, ki je enakovredna opisani.

  Naročnik izpostavlja, da je Poz. AP2 je opisana precej splošno, zato se mu navedbe ponudnika zdijo pretirane.

  Objavljeno dne 17.07.2014 ob 13:21

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo