Javna naročila

 • Naročnik Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Ureditev centra odličnosti za izobraževanje in usposabljanje v Ljubljani – rekonstrukcija in obnova objekta - GOI Dela

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN4977/2014

 • Datum objave: 25.04.2014
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 13.05.2014 do 12:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 20.05.2014 do 10:00
 • Datum odpiranja: 20.05.2014 ob 10:30
 • Ogled: 7.5.2014 ob 13:00

  Na naslovu Prušnikova 74, 1000 Ljubljana

  Po dogovoru so možni tudi drugi termini ogledov
  (kontakt g. Milan Knez
  e-mail: milan.knez@bic-lj.si
  tel: 031/653-429)

 • Vrsta naročila: gradnje

 • Vsebina naročila:
 • Predmet naročila je Ureditev centra odlicnosti za izobraževanje in usposabljanje v Ljubljani – rekonstrukcija in obnova objekta - GOI Dela. Naročnik oddaja predmetno javno naročilo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013).

  CD s celotno projektno dokumentacijo (načrti, tlorisi idr.) je mogoče prevzeti po predhodnem dogovoru pri:

  CURK ARHITEKTURA Jožica Curk s.p.
  Ukmarjeva ulica 4,
  1000 Ljubljana

  tel. 01 600-2082 ali 01 600-2083
 • Razpisna dokumentacija:
 • - BIC LJ - RD - Ureditev CO - GOI Dela - JN-1-2014
 • Vprašanja in odgovori
 • Vprašanje št.1:
  Lep pozdrav,

  ali lahko za izpolnjevanje referenčnega pogoja pod točko 7.1.9. predložimo eno izmed referenc, ki smo jo predložili že za izpolnjevanje pogoja pod 7.1.8, seveda potrjeno še na obrazcu P-2a, ki je skladen s točko 7.1.9.?

  Prosimo za hiter odgovor!
  Odgovor:

  Da. Pod pogojem, da isti referenčni projekt izpolnjuje zahteve pogoje pod točko 7.1.8 in 7.1.9.

  Objavljeno dne 05.05.2014 ob 9:37
  Vprašanje št.2:
  Spoštovani,

  zanima nas, kakšen je obračun del?
  Po knjigi dejanskih izmer ali po sistemu "ključ v roke"?

  Odgovor:

  Skladno z določili pogodbe je sistem obračunavanja cena na enoto (Fiksne cene na enoto za ves čas trajanja pogodbe) – po knjigi dejanskih izmer.

  Objavljeno dne 05.05.2014 ob 9:38
  Vprašanje št.3:
  Spoštovani!
  Ali boste kot ustrezne reference upoštevali tudi novogradnje objektov ( klasifikacija 126 )?
  Lep pozdrav!
  Odgovor:

  Da. Naročnik novogradnje šteje med GOI dela. Vendar pa reference za novogradnjo ni mogoče predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja 7.1.8 v delu, ki se nanaša na referenčni projekt , ki je obsegal energetsko sanacijo in rekonstrukcijo objekta.  

  Posebej opozarjamo, da mora biti ena izmed predloženih referenc za izpolnjevanje pogoja 7.1.8 izvedena na objektu CC-SI klasifikacije vrst objektov  »CC-SI-12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo«, drugi dve pa na objektu CC-SI klasifikacije vrst objektov »CC-SI-126 –  stavbe splošnega družbenega pomena«.

  Objavljeno dne 05.05.2014 ob 11:12
  Vprašanje št.4:
  Lep pozdrav,

  ali je ogled objekta obvezen?

  Prosimo za hiter odgovor.
  Odgovor:

  Ne. Ogled ni obvezen, je pa priporočen, saj gre za zahteven projekt. Naročnik pričakuje, da si bodo resni ponudniki, ki želijo pripraviti kvalitetne ponudbe, objekt ogledali, saj se bodo le tako lahko seznanili z dejanskim stanjem na objektu.

  Objavljeno dne 07.05.2014 ob 10:13
  Vprašanje št.5:
  Spoštovani !

  Prosimo, da objavite ocenjeno vrednost naročila !
  Odgovor:

  Naročnik ocenjene vrednosti, skladno z načelom gospodarnosti in varstva konkurence, ne podaja, ker je skladno z določili zakona ni dolžan objaviti.

  Objavljeno dne 08.05.2014 ob 14:58
  Vprašanje št.6:
  Spoštovani !

  Ali boste referenco v vrednosti 630.000,00 eur brez DDV, upoštevali kot primerno?

  lp
  Odgovor:

  Ne. Naročnik vztraja pri postavljeni zahtevani vrednosti za reference in pogoja ne bo spreminjal.

  Objavljeno dne 12.05.2014 ob 8:26
  Vprašanje št.7:
  Spoštovani!
  Glede na to, da imamo kar nekaj težav pri pridobivanju ponudb od naših podizvajalcev zaradi praznikov, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni, saj je projekt zahteven in bi radi pripravili korektno ponudbo.
  Hvala in lep pozdrav!
  Odgovor:

  Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljševal.

  Objavljeno dne 12.05.2014 ob 11:41
  Vprašanje št.8:
  Lep pozdrav,

  prosimo za vzorec bančne garancije za resnost ponudbe. Hvala
  Odgovor:

  Ponudniki bančno garancijo pripravijo po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758

  Bančna garancija mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758

  Objavljeno dne 12.05.2014 ob 12:07
  Vprašanje št.9:
  Spoštovani,

  v razpisni dokumentaciji na strani 6 zahtevate skenirano izpolnjeno ponudbo (pdf. ali podobno). Naročnika naprošamo, da omenjeni pogoj ukine, saj ponudniki nimamo dovolj časa za izpolnitev tega pogoja, saj je priprava tovrstne dokumentacije zelo zamudna.

  Lep pozdrav.
  Odgovor:

  Se strinjamo. Ponudniki naj skladno s točko 4.11. obrazcca N-1 »Navodila ponudnikom« namesto celotne ponudbe, vključno z izpolnjenimi popisi del v skenirani obliki (pdf ali podobno), predložijo samo izpolnjene popise del v formatu MS Excel.

  Objavljeno dne 13.05.2014 ob 7:30
  Vprašanje št.10:
  Prosim če ponovno objavite popise, ker je popis z gradbeno obrtniškimi deli prazen, oziroma ga ni mogoče odpreti.
  Odgovor:

  Datoteko smo preverili in deluje brez težav.

  V kolikor imate težave pri ogledu je potreno napraviti sledeče:-> OGLED (VIEW) -> OKNO (WINDOW) -> izberi ukaz RAZKRIJ (UNHIDE)

  Oziroma poskusite datoteko odpreti z nižjo različico operacijskega sistema ali programa Office

  Objavljeno dne 13.05.2014 ob 11:56
  Vprašanje št.11:
  Spoštovani!
  V razpisu se kot zahtevane reference ponudnika in odgovornega vodje del postavljate tudi zahtevo v zvezi s klasifikacijo objekta ("CC-SI-.....). Prelagamo, da se zahteve v zvezi s klasifikacijo opusti, saj bi težko utemeljili, da je gradnja objektov z določeno klasifikacijo bistveno drugačna (zahtevnejša) od objektov z drugačno klasifikacijo. Res se gradnje med seboj razlikujejo, vendar bi bilo takšno klasifikacijo mogoče razumeti le v primeru, če bi šlo za določene specilane objekte, kar pa predmetni objekt prav gotovo ni, ampak gre za dokaj običajno gradnjo.
  Odgovor:

  Naročnik se strinja z vašim stališčem zato spreminja pogoje v točkah 7.1.8 in 7.1 10, tako da se pogoja po novem glasita:

   

  7.1.8:

  Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno izvedel vsaj 3 istovrstne projekte, pri čemer je moral vsaj en od teh projektov obsegati tudi energetsko sanacijo in rekonstrukcijo objekta.

  Kot istovrstni projekt se šteje uspešno zaključen projekt gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, v vrednosti najmanj 650.000,00 EUR brez DDV.

   

  (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

   

   

  7.1.10:

  Ponudnik mora za izvedbo projekta zagotoviti osebo, ki bo opravljala funkcijo odgovornega vodja del, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije:

  - pogoje za Odgovornega vodja del skladno s 77. členom ZGO-1

  - članstvo in vpis v imenik pri pristojni poklicni zbornici (IZS)

  - vsaj 1 osebna referenca – pri vodenju gradbišč kot vodja projekta na uspešno zaključenem projektu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ki so obsegala tudi energetsko sanacijo in rekonstrukcijo objekta, v vrednosti najmanj 650.000,00 EUR brez DDV.

  V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe predložiti dokazilo o članstvu IZS (če ponudnik ne bo predložil dokazila v ponudbi se šteje, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal izjavo, da bo pred podpisom pogodbe predložil zahtevano dokazilo).

   

  (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

  Objavljeno dne 13.05.2014 ob 18:02
  Vprašanje št.12:
  Spoštovani!
  V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti referenčni objekti splošnega družbenega pomena, kar pa niso le objekti pod klasifikacijo CC-SI-126, ampak tudi materinski domovi ali stanovanjski objekti z oskrbovanimi stanovanji. Sprašujemo, ali boste kot ustrezno upoštevali tudi referenco, če gre za izgradnjo doma starejših občanov ali oskrbovana stanovanja (klasifikacija 112 in 113). Ne zdi se nam namreč razumljivo, da dopuščate objekte kot so stavbe za kulturo in razvedrilo (12610), ne pa tudi zgoraj navedenih. Ker gre za očitno diskriminatoren pogoj, ki ga ZJN ne dopušča, vas pozivamo, da ga umaknete iz razpisne dokumentacije.
  Lp
  Odgovor:

  Glejte odgovor na vprašanje številka 11.

  Objavljeno dne 13.05.2014 ob 18:03
  Vprašanje št.13:
  Pozdravljeni

  Ali se lahko pri elektro inštalacijah pri razdelilcih prikaže cena samo za komplet ali je potrebno prikazati ceno za vsak element posebej? Običajno od ponudnika dobimo ceno za komplet.
  Ali se lahko v nekatere celice napiše ZAJETO, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?

  Lep pozdrav
  Odgovor:

  Cene je potrebno prikazati za vsak element posebej.

  Objavljeno dne 14.05.2014 ob 7:01

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo